לוגו לרום קטן שחור

מדיניות פרטיות

אנחנו, לרום – מקום של בריאות (להלן: "לרום") מכבדים מאוד פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שלנו ונוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת לשמור עליה.

הננו מעוניינים להסביר למשתמשי האתר וצרכני השירותים והמוצרים שלנו כיצד אנחנו משתמשים במידה הנמסר לנו ו/או הנאסף על ידנו דרך האתר ועל כן, להלן, תפורט לנוחיותכם מדיניותנו בנוגע להגנת הפרטיות.

יש לקרוא את האמור להלן בעיון רב משום שהינו מסדיר אפשרויות השימוש והרכישה של השירותים ו/או המוצרים שלנו.

האמור בתנאי המדיניות להלן מתייחס כמובן לשני המינים, והוא מתייחס גם לנשים אף אם נרשם בלשון זכר.

כללי

כידוע לכם, שימוש באתר כרוך במסירת מידע אישי של המשתמש. על המשתמש להזדהות ולמסור לנו פרטים אישיים, כגון: שמו, כתובתו, אמצעי זיהוי, אמצעי תשלום, כתובת דואר אלקטרוני וכדו'. אגב הרשמה ו/או מסירת המידע, המשתמש מאשר כי המידע נמסר לנו ביודעין.

כמו כן, לצרכי השיווק של האתר, הננו עשויים לאסוף מידע עקיף, כגון: סטטיסטיקה של העמודים הנצפים, תחומים שמעניינים את המשתמשים, כתובות IP וכדו'.

רישום

רכישת השירותים והמוצרים של לרום מצריכה רישום. במסגרת הרשמה, יש למסור ללרום מידע אישי של המשתמש. לצורך כך, על המשתמש למלא בקפידה שדות שמסומנים למילוי. בלא מילוי כל השדות המסומנים, לא ניתן יהיה לרכוש שירותים ו/או מוצרים של האתר.

איזור אישי

ככל שהופעלה באתר אופציית איזור אישי, כניסה לאיזור אישי כאמור תיעשה באמצעות תעודת זהות של המשתמש ו/או מספר הטלפון של המשתמש והסיסמה, שיבחר המשתמש.

מחובתו של המשתמש לשמור על סודיות הסיסמה שבחר והוא עשוי להידרש להחליף את הסיסמה מפעם לפעם.

מאגר המידע

הנתונים האישיים שימסרו ללרום ישמרו במאגרי המידע שלנו. המשתמש אינו חייב למסור לנו מידע כלשהו, אולם מובהר לו כי ללא מסירת המידע, לא יוכל להירשם ולרכוש את שירותנו ואת מוצרנו.

השימוש במידע

השימוש במידע שיאסף, יתבצע על ידנו אך ורק לפי תנאי מדיניות פרטיות זאת ועפ"י הוראות כל דין, לרבות דיני הגנת הצרכן וחוקי הפרטיות. המידע דרוש לנו בעיקר על מנת:

  • לאפשר שימוש באתר שלנו;
  • לשפר את חוויית שימוש באתר;
  • להעשיר תכנים ולהציע שירותים ו/או מוצרים נוספים;
  • לאפשר מכירת מוצרים ושירותים באתר, והכל בהתאם למדיניות הרכישה והביטול לפי הוראות חוק הגנת הצרכן;
  • לפרסם מידע פרסומי ותכנים.

בעת שימוש באתרנו, עשוי להצטבר אצלנו מידע על מנהגיך, עדיפויותיך, המוצרים ו/או השירותים שרכשת, מידע ותכנים שעניינו אותך, העמודים בהם צפית, אמצעי תשלום ששימשו אותך לרכישת השירותים ו/או המוצרים, מיקום המחשב ו/או הטלפון הנייד מהם צפית באתר ועוד.

דיוור ישיר

לרום עשויה להיות מעוניינת לשלוח אליך מידי פעם מידע על שירותיה ו/או מוצריה. המידע ישלח אליך לכתובת דואר אלקטרוני שמסרת ו/או בהודעות סמס למספר הטלפון הנייד שמסרת לנו וניתן יהיה לבטל בכל עת את הסכמתך לקבל דיוור ישיר שלנו בעזרת לחיצה על קישור מתאים ו/או שליחת הודעת הסרה.

התחייבות להימנע ממסירת פרטיך למפרסמים

הננו מתחייבים להימנע ממסירת פרטיך האישיים למפרסמים אחרים, שאינם לרום.

אחריות לגלישה באמצעות קישורים לאתרים חיצוניים

לרום לא תהיה אחראית למידע שיגיע לצדדים שלישיים עקב גלישת המשתמש באתרים חיצוניים תוך שימוש בקישורים ו/או בהפניות, שמופיעות באתר לרום.

מסירת מידע לצד שלישי

לרום לא תעביר מידע אודות המשתמש לצדדים שלישיים למעט במקרים המפורטים להלן:

  • אם בחר המשתמש לרכוש שירותים ו/או מוצרים של צדדים שלישיים באמצעות אתר של לרום.
  • אם התעוררה מחלוקת משפטית בין המשתמש לבין לרום.
  • אם ביצע המשתמש פעולות שלא כחוק.
  • אם תקבל לרום צו ו/או החלטה של רשות מוסמכת, המורה לה למסור את פרטי המשתמש ו/או את המידע שנצבר בקשר אליו.
  • אם תתבקש למסור מידע בעקבות פעולות חקירה של רשות מוסמכת.

עוגיות

אתר לרום משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף, לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים, אודות השימוש באתר, לאימות פרטים וכדי להתאים את האתר ולהעשירו באופן שיהיה נוח ונגיש יותר למשתמשיו.

חלק מהמודעות שתצפינה באמצעות אתר של לרום עשוי להיות מודעות פרסומיות של צדדי ג'. מובהר בזאת למשתמש כי שימוש ב"עוגיות" של אתרים אלו הינו כפוף למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים ולרום תהיה פטורה מכל אחריות בקשר לכך כאשר עצם שימושו של המשתמש באתרים של צדדי ג' מעיד על הסכמתו לקבלת "עוגיות" מאתרים אלה.

המשתמש יכול למחוק את כל ה"העוגיות" ממחשבו בכל רגע נתון.

המשתמש שאינו מעוניין לקבל "עוגיות" יכול להימנע מקבלתם ע"י שינוי הגדרות במחשב האישי שלו וחסימתם, אולם מובהר למשתמש כי נטרול אפשרות קבלת ה"עוגיות" עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק משירותי האתר המצריכים הרשמה. הימנעות המשתמש מלבחור באפשרות של חסימה ו/או ניטרול ה"עוגיות" מעידה על הסכמתו לקבלתן.

אבטחת מידע

לרום תיישם באתר שלה מערכות, מאגרים, כלים ונהלים עדכניים להבטחת מידע והכל על מנת לצמצם את הסיכונים לחדירה ו/או צפייה בלתי מורשית במידע. יחד עם זאת, מובהר בזאת כי אין באפשרותה של לרום להעניק הגנה מוחלטת והתחייבות של לרום היא רק לנקיטת אמצעי הגנה, בטחון ואחסון סבירים, כפי שמצופה מעוסק מסוגה וגודלה של מרום.

לרום ממליצה לכן למשתמשיה לקיים ממחשבם גלישה מוגנת ולוודא קיום של אמצעי בטיחות, כגון: סיסמה המשלבת אותיות, ספרות ותווים, החלפת סיסמה באופן תכוף ולכל הפחות כל שלושה חודשים, התקנת מערכת הפעלה, שומר מסך ואנטיווירוס תקניים ומעודכנים תוך נקיטת אמצעים לגיבוי המידע.

זכות לעיון במידה וזכות לתקן מידע

בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע, שנוגע לו, המוחזק במאגר מידע. משתמש שעיין במידה ומצא כי המידע אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע ולבקש כי המידע יתוקן או ימחק.

מובהר כי מחיקת המידע יבטל אפשרות של משתמש להמשיך להשתמש בשירותי האתר של לרום והוא לא יוכל לרכוש את שירותיה ו/או מוצריה.

פניות בנוגע לזכות עיון במידע, תיקונו או מחיקתו צריכות להיות בכתב ויש להפנות אותן בדואר אלקטרוני _info@larom.co_ או בדואר רשום אל: _לרום – איתמר בן אבי 6, נתניה_.

שינויים בהגדרות ובמדיניות הפרטיות

אתר של לרום בכלל ודף זה בפרט מתעדכנים מעת לעת ומבוצעים בו שינויים על מנת לשפר את הנגשתו לציבור המשתמשים. לרום תפרסם הודעות באתר על שינויים מהותיים בהגדרות ובמדיניות הפרטיות.

מחובת המשתמש לעקוב אחר השינויים ולהתעדכן, משום שהמשך שימוש באתר יעיד על הסכמתו לשינויים.