לוגו לרום קטן שחור

מדיניות אחריות מוצר

 

 1. באתר זה (להלן: "האתר"), מפעילה לרמ לרום בע"מ ח.פ. 516664174 (להלן: "לרום") חנות וירטואלית (להלן: "החנות הווירטואלית") המאפשרת רכישה של שירותים ומוצרים שונים (להלן יחד: "המוצר/ים") המוצעים למכירה על ידי לרום.
 2. כל המבצע פעולת רכישה מול לרום, באמצעות החנות הווירטואלית (להלן: "הרוכש" ו"עסקה" בהתאמה), מצהיר – בעצם ביצועה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר ומסכים לתחולתם על פעולת הרכישה.
 3. השימוש בחנות הווירטואלית כרוך ברישום. במסגרת ההרשמה תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וארץ מגוריך, את פרטי כרטיס האשראי שלך (במהלך רכישת מוצר) וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. עליך למסור רק פרטים נכונים ומדויקים, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרים מסוימים אף למנוע יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים נבקשך לעדכנם באמצעות פניה למנהל האתר או דרך טופס יצירת קשר של האתר.
 4. הנתונים שמסרת ו/או תמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגרי המידע של לרום. לרום תשמור לעצמה את המידע ליצירת קשר עמך ולא תמסור אותם לכל צד שלישי, למעט במקרה של צו מתן צו שיפוטי המורה ל- לרום לעשות כן.
 5. נא הקפד על שמירת שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמא בתדירות גבוהה ככל האפשר.
 6. לרום רשאית למנוע ממך את השימוש בחנות הווירטואלית, לפי שיקול דעתה המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית לרום לבטל הרישום שלך לחנות הווירטואלית, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 • א. בעת ההרשמה לשירות מסרת במתכוון פרטים שגויים ו/או שקריים.
 • ב. ביצעת מעשים הפוגעים או עלולים לפגוע ב- לרום או בצד שלישי, לרבות מנויים אחרים.
 • ג. השתמשת בשירות לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 • ד. הפרת תנאי הסכם זה או תנאיו של כל שירות אחר באתר.
 • ה. תעשה/ עשית כל פעולה שתמנע מאחרים להצטרף לשירות או להמשיך וליהנות מהשירות בכל דרך.
 • ו. מסירת שם המשתמש והסיסמא שלך לשימושו של צד שלישי.
 • ז. קיים לך חוב כספי ל- לרום ולא פרעת את חובך.
  1. אחריות לרום על פי תקנון זה תהא אחריות על פי דין, ותוגבל לנזקים ישירים בלבד, ובכל מקרה לא תעלה על תקרת עלות המוצרים שנרכשו על ידך.
  2. רשאים להשתתף ברכישה תושבי מדינת ישראל בני18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
  3. פעולת רכישה של מוצרים באתר, נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברות אשראי הפועלות בישראל. 
  4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה, הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.
  5. לרום תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה – על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.
  6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, לרום רשאית למנוע ממשתמש מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:
 • א. אם המשתמש מסר במתכוון או בשוגג פרטים שגויים;
 • ב. אם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בלרום או בצד שלישי כלשהו, לרבות רוכשים או משתמשים אחרים באתר;
 • ג. אם המשתמש עשה שימוש בשרותיי החנות הווירטואלית, לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • ד. אם המשתמש נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שנרכשו בחנות הווירטואלית;
 • ה. אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 1. ללרום שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר.
 2. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי. לפיכך אם לא תוכל לרום לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, תשיב לרום לרוכש את הסכום ששולם על ידו, או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו ובמקרה זה, לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כנגד לרום בעניין זה.
 3. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להכניס למערכת פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את עסקת הרכישה.מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. 
 4. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של לרום ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט על מנת לאפשר את אספקת המוצר, ולחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע העסקה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה של לרום. לרום אינה אחראית לשום שימוש שיעשה על ידי חברת האשראי במידע שהועבר לה.
 5. לרום נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע הנמסר לה על ידי הרוכש, אולם לרום לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף,  שיגרם כתוצאה מאירוע כוח עליון או כתוצאה מאירוע שאינו בשליטתה, אם יעשה שימוש לא מורשה במידע זה.
 6. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.
 7. התמורה בגין המוצרים שנרכשו במסגרת עסקה מועברת ישירות לידיה של לרום.
 8. לרום תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה במקרים הבאים:
 • א. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש;
 • ב. אם יתברר כי קיים חשש שהעסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הרוכש ו/או צד ג' כלשהו;
 • ג. ככל שלא יתקבל אישור חברת האשראי של הרוכש;
 1. הודעה על ביטול המכירה תימסר לרוכש בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל אותה ציין הרוכש בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה, ויושב לרוכש על ידי המציע, כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי לרום ו/או כלפי המציע, בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 2. רוכש יהיה רשאי לבטל עסקה, בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, והתקנות שהותקנו על פיו, כפי שישתנו מעת לעת.
 3. לרום שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 4. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.
 5. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 6. תקנון החנות הווירטואלית עודכן לאחרונה בתאריך 16.08.2022 וניתן לשינוי בכל עת על ידי מפעילי האתר, כהגדרתם בתקנון הראשי, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח התקנון, כפי שהוא מפורסם באתר, הינו הנוסח הקובע בכל עת.