לוגו לרום קטן שחור

תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש אלה מסדירים שימוש באתר ובשירותים של לרום – מקום של בריאות (להלן: "לרום").

הוראות התקנון ותנאי שימוש מתייחסים לשני המינים, גם השימוש הוא בלשון זכר והם יחולו על כל שימוש באתר, על כל הזמנת שירותים ועל כל רכישה באמצעות האתר, לרבות באמצעות מועדון לקוחות ו/או תוך שימוש בשוברים וכל שימוש ו/או כל רכישה באמצעות האתר יעידו על הסכמת המשתמש לתנאים.

המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש ועליו להימנע מלעשות כל שימוש באתר, במידה ואינו מסכים לתנאי מתנאיו.

 1. הצהרות המשתמש

המשתמש מצהיר כי:

 • הינו מורשה והינו כשיר מכל בחינה ועל פי כל דין לעשות שימוש באתר.
 • גילו מעל 18 שנים.
 • ימנע לעשות שימוש באתר למטרה בלתי חוקית ו/או כל מטרה אחרת, שעלולה לפגוע באתר ו/או בלרום.
 1. רישום לאתר
 • כל הזמנה ורכישה של שירותי האתר והמוצרים של לרום מותנים ברישום ומילוי פרטי המזמין אשר יתבקש למסור פרטים אישיים, כגון (אולם לא רק): שם, כתובת, דוא"ל, פרטי זיהוי, פרטי אשראי.

נתונים שימסרו בעת הרשמה ישמרו במאגריי המידע של האתר.

 • המשתמש הנרשם באתר יבצע תהליך ההרשמה, תוך מסירת פרטים שהתבקשו במהלכו ויאשר באופן מקוון את הסכמתו לתנאי האתר.

מובהר למשתמש כי אין חובה עפ"י חוק למסור את המידע וכי מסירת המידע הינה פעולה רצונית מצידו, אולם מבלי שימסור את המידע ומבלי שיאשר את הסכמתו לתנאים, לא יוכל המשתמש לעשות שימוש באתר וליהנות ממוצריו ו/או משירותיו.

 1. זכות לרום לבטל רישום
 • לרום מבהירה כי הינה רשאית לאסור על המשתמש לעשות שימוש באתר, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.
 • לרום מודיעה למשתמש כי הינה שומרת בכל עת על זכותה לבטל רישום כל משתמש באתר ו/או לחסום את גישת המשתמש לאתר, וזאת בכל אחד מהמקרים המנויים להלן (אולם לא רק):
 • המשתמש מסר ללרום פרטים שגויים אודותיו.
 • המשתמש ביצע מעשה, בין בפעולה ובין במחדל, שפוגע ו/או שעשוי לפגוע באתר ו/או בלרום ו/או בצדדי ג' כלשהם.
 • המשתמש הפר את תנאי האתר;
 • כרטיס האשראי של המשתמש נסחם או הוגבל לשימוש;
 • המשתמש מסר אמצעי תשלום שלא כובד;
 • המשתמש לא הסדיר חוב ללרום, למרות שחלף המועד שלרום הקציבה להסדרתו.
 1. מדיניות מחירים
 • מחיר הרכישה הינו מחיר ההזמנה, כפי שמצוין באתר במועד ביצוע הזמנה.
 • אם לא נאמר אחרת במפורש, המחירים באתר כוללים מע"מ ועמלת סליקה של חברת אשראי.
 • לרום שומרת על זכותה לשנות את המחירים באתר בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש, אולם שינוי המחירים לא יחול על רכישות שבוצעו ו/או ההזמנות שאושרו, גם אם טרם סופקו.
 • תשלומים באתר מבוצעים שקלים חדשים בלבד.
 1. אמצעי תשלום
 • תשלום עבור שירותים ו/או מוצרי לרום יבוצע באמצעות הזמנת מספר כרטיס אשראי, מספר זהות ושלוש ספרות מאחור (CVV).
 • לרום שומרת על זכותה להודיע למשתמש כי אינה מקבלת כרטיס אשראי כזה או אחר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להתקשרותה עם חברות האשראי, כפי שתהיה באותה עת.
 1. שוברים
 • שוברים לרכישה באתר הינם שוברים חד – פעמיים ולא ניתן לממשם יותר מפעם אחת.
 • השוברים של לרום אינם מהווים משום "תווי קניה", כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, אינם ניתנים להמרה ולא יזכו את המחזיק בשובר בהחזר כספי אלא ברכישה כנגד שווי השובר בלבד. אם שווי השובר אינו יספיק, יידרש המזמין לשלם ללרום תוספת בהתאם למחיר השירות ו/או מוצר, כפי שיופיע באתר.
 • לא ניתן לעשות שימוש בשובר על מנת לרכוש שירות או מוצר הנמכרים בהנחה ו/או בשילוב של שובר אחר, קופון, הנחה, הצעה ו/או מבצע ובכל מקרה לא יחול כפל מבצעים.
 • שימוש בשובר צריך להיעשות בהתאם למגבלות הנקובות בשובר, לרבות בדבר תוקפו. שובר שפג תוקפו, לא יקנה זכות כלשהי למחזיק בו. אם לא צוין במפורש תוקף של שובר, השובר יפוג בתוך 3 חודשים ממועד רכישתו.
 1. מדיניות ביטול
 • ביטול עסקת מכר מרחוק יעשה בהודעה בכתב ובהתאם להוראות סעיף 14ג' של חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") ותוצאות ביטול עסקת מכר יהיו בהתאם לקבוע בחוק הגנת הצרכן.
 • הודעה בכתב על ביטול עסקת מכר תימסר ללרום בדואר אלקטרוני info@larom.co  או בדואר רשום אל: לרום מועדון לבריאות שד' בן גוריון 2 נתניה.
 • לרום מצידה תהיה רשאית לבטל כל עסקת רכישה באתר ו/או למנוע רכישה באתר, באופן זמני או קבוע, וזאת עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובכל אחד מהמקרים המנויים בסעיף 3(2) לעיל.
 1. אספקת מוצרים
 • ממועד אישור ההזמנה ו/או רכישה באתר, לא ניתן לבטל את ההזמנה אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן וכאמור בפרק מדיניות ביטול לעיל.
 • אספקת השירות ו/או המוצר יתבצעו לאחר שחברת האשראי תאשר ללרום כי פרטי כרטיס האשראי שנמסרו למזמין מאומתים ויבוצע חיוב על פיהם.
 1. קניין רוחני
 • לרום הינה הבעלים הבלעדי והייחודי של כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ו/או בשירותיה ו/או במוצריה (למעט אם מדובר במוצרים מתוצרת צד ג') ובכל תוכן, יישום, קובץ, גרפיקה, סימן, סימן מסחר, תוכנה, תוכנת מחשב ובכל חומר אחר, המופיע באתר.
 • ללא אישורה של לרום בכתב ומראש אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לפרסם או למכור כל פרט מפרטי המידע המוצגים שאתר של לרום.
 1. הגבלת שימוש
 • אתר זה מוגן בהתאם לכל דין.
 • משתמש באתר מחויב לעשות בו שימוש חוקי בלבד ולא יעשה באתר כל שימוש המנוגד לדין ו/או העלול לגרום נזק לאתר, ללרום ו/או לצד ג'.
 1. תוכן משתמשים

לרום שומרת על זכותה לפרסם באתר כל תוכן ו/או מידע, לרבות פרסום, כפי שתמצא לנכון ובהתאם לשיקול דעתה. זכותה של לרום לפרסם משמעה גם זכותה לסרב לפרסם כל פרסום כאמור.

 1. אחריות
 • המשתמש ישתמש בתוכן האתר כמות שהוא.
 • לרום אינה מתחייבת להתאים את האתר לצרכיו של המשתמש, ליכולתיו ו/או למגבלותיו.
 1. שינוי תנאי שימוש
 • לרום שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את תוכנו, את מראהו ואת עיצובו. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לגרום לאי נוחות ולרום לא תהיה אחראית לכך.
 1. שירות לקוחות

בנושאים של התוכן, המוצרים ו/או שירות לקוחות, ניתן לפנות ללרום בדואר אלקטרוני _info@larom.co__או בדואר רשום אל: __________

 1. דין ושיפוט
 • תנאי שימוש באתר מוסדרים בהתאם לדיני מדינת ישראל וחוקיה.

בכל מחלוקת הנובעת משימוש באתר זה ו/או עקב רכישה של שירות ו/או מוצר באתר, תהיה לבתי המשפט במחוז מרכז הסמכות השיפוט הייחודית